Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở Đức

Chính phủ, cả ở cấp liên bang và cấp địa phương, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tài trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (R&I), dù khu vực doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất về nguồn tài trợ R&D ở nước này. Các công cụ và phương thức tiếp cận tài trợ của chính phủ đóng vai trò chủ chốt, bao gồm việc cung cấp tài trợ cho nghiên cứu cơ bản, thiết lập các chương trình tài trợ hướng đến các đối tượng hoặc công nghệ cụ thể, và thậm chí cung cấp tài trợ gián tiếp thông qua các chính sách thuế R&D mới.